Categorie archief: 4) Overige publicaties

Jan COPPENS, De Processie van Plaisance. De Bartholomeusommegang met de reuzen en de verenigingen van Geraardsbergen, Geraardsbergen, 2015, 120 blz., A4.

Kijk- en leesboek gepubliceerd naar aanleiding van de 500ste rondgang van de Processie van Plaisance.

In dit kleurrijke jubileumboek wordt niet alleen de geschiedenis en de evolutie geschetst van deze “Leutigen Ommegang” die ontstond na het overbrengen van de relieken van de H. Bartholomeus vanuit Sint-Martens-Lierde naar Geraardsbergen, maar ook die van de kermis in de Oudenbergstad. Uitgebreid en grondig onderzoek dienaangaande bracht verrassende nieuwe feiten aan het licht. Naast de ruime collectie schitterende kermisaffiches en talloze oude en nieuwe foto’s wordt, voor het eerst, ook het oud bronnenmateriaal waaronder oude handvesten gepubliceerd.

Advertenties

Monumenten van Papier en Karton.

De moderne geschiedenis van Geraardsbergen op maat van papiermakers, drukkers en fotografen, Jacques DE RO

Geraardsbergen, 2012, ca. 29,5 x 21 cm, 388 blz.

In deze studie wordt uitvoerig het leven en werk belicht van deze drie beroepsgroepen. Naast een historisch overzicht van de diverse papier- en kartonfabrieken, de drukkerijen, de fotostudio’s en –clubs, die Geraardsbergen rijk was over een periode van meer dan twee eeuwen, krijgt de lezer de oudste fotografische opnames van de stad te zien. Ook de vele weekbladen die er gedrukt werden en circuleerden, komen uitgebreid aan bod. Het boek is rijk geïllustreerd met 732 afbeeldingen in vierkleurendruk waarvan het merendeel nooit eerder is afgedrukt.

Het Ledenboek van de Rederijkerskamer van Sint-Petrus (de Thaboristen) te Geraardsbergen (1634-1845)

Van Cauwenberge-reeks nr. 1

Christ VAN CAUWENBERGE

Geraarsbrgen, 2012, ca. 29,5 x21 cm., 165 blz.

Dit is de eerste uitgave binnen de “Van Cauwenberge-reeks”, genoemd naar de auteur van het gepubliceerde boek. In de Van Cauwenberge-reeks brengt Gerardimontium uitsluitend publicaties van bronnenmateriaal over of met betrekking tot de geschiedenis van de stad Geraardsbergen.

Het Ledenboek van de Rederijkerskamer van Sint-Petrus (de Thaboristen) te Geraardsbergen (1634-1845) bevat een schat aan informatie slaande op meer dan 1.500 Geraardsbergenaars over een periode van ruim 200 jaar. Behalve de naam van alle leden van de Rederijkerskamer voornoemd, vinden vorsers en genealogen waardevolle gegevens over de datum van toetreding, jaar van overlijden, leeftijd, beroep, verwantschap, functies. Bovendien vinden ze er tal van bijzonderheden in verband met het profiel van de leden en hun rol in de culturele ontplooiing en het beleid van de stad Geraardsbergen tijdens het ancien regime. Een onmisbaar naslagwerk voor beoefenaars van lokale geschiedenis en voor wie zijn/haar familiegeschiedenis wil schrijven.

De Muur rond Geraardsbergen.

Van gesloten naar open stad, Geraardsbergen.

Jacques DE RO i.s.m. Dirck SURDIACOURT, Marc VAN TRIMPONT, Luk BEECKMANS, Geert WELLEMAN, Jan COPPENS, e.a.,

Geraardsbergen, 2009, ca. 29,5 x 21 cm., 247 blz.

In deze studie wordt de geschiedenis van Geraardsbergen uit de doeken gedaan vanuit een invalshoek gericht op de stadswallen en al wat er mee verband houdt. Ze vangt aan met de stichting van de stad in 1067-1070. Dan volgt de periode van 1381, het jaar van de breuklijn, tot 1690. Daarin verneemt de lezer hoe de stadsvesten voortdurend zijn vernield maar toch ook minimaal in stand gehouden; hoe dit praktisch gebeurde wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een paar bundels met technische voorschriften die gelukkig bewaard zijn gebleven. Verder wordt aandacht besteed aan zowel de bewapening en de milities uit die periode als aan iconografisch materiaal, waarbij het stadsplan van Deventer (ca. 1560) centraal staat. Een derde luik gaat over de jaren na 1690 tot en met vandaag, tijdens dewelke verwaarlozing en afbraak hebben geleid tot de onherroepelijke verdwijning van de stadsomwalling. Klik hier voor de speciale webstek !

La Territoriale in Belgisch Kongo, een anachronistische job (Beni en Goma, Noord-Kivu, 1956-1960 )

Marc VAN TRIMPONT

Geraardsbergen, 2005, 20 blz., A4.

In deze publicatie wordt via het autobiografisch verhaal van de auteur de merkwaardige functie beschreven van de leden van de Gewestdienst of La Territoriale in Belgisch Kongo, functie die veel weg heeft van deze van onze baljuws en meiers tijdens het ancien régime van voor de Franse revolutie. Om deze reden kan men gerust van een anachronisme gewagen.

Terugblikken op Geraardsbergen tijdens de ongeluksjaren 1940-1945.

Een bijdrage tot de geschiedenis van Geraardsbergen in de 2de Wereldoorlog

Marc VAN TRIMPONT

Geraardsbergen, 2004, 60 blz.

Een extra-publicatie van Gerardimontium n.a.v. de zestigste verjaardag van de Bevrijding van Geraardsbergen op 3 september 1944. De titel waarschuwt echter de lezer. Het gaat om losse terugblikken, m.a.w. flitsen over situaties en gebeurtenissen. Grondiger onderzoek, zowel in de diepte als in de breedte, zal ongetwijfeld een en ander kunnen aanvullen.
Het werk vat aan met een sfeerevocatie- van de situatie aan de vooravond van de bezetting. Dan komen verschillende aspecten van de bezettingsjaren aan bod zoals het dagelijkse leven ten tijde van de bezetting, de Duitse aanwezigheid in Geraardsbergen, het Geraardsbergse stadsbestuur, een oorlogsdagboek uit de deelgemeente Viane, luchtaanvallen in en om Geraardsbergen, de tewerkstelling of verplichte arbeid door en in Nazi-Duitsland, de Jodenvervolging (met bijzondere aandacht voor Isabelle Fichlowitz die als slachtoffer van de ontmenselijking werd vergast in Ausswitz), collaboratie en verraad en, tot slot, verzet en patriottisme. Een derde hoofdstuk gaat over de Bevrijding en wat erop volgde, d.i. de eigenlijke bevrijding onmiddellijk gevolgd door en gepaard gaand met straatterreur en vervolgens de repressie (interneringskamp en bestraffingen) en de houding van het verzet nadat de vijand helemaal verdwenen was. Bij wijze van besluit volgen enkele nabeschouwingen.

Voor meer informatie klik WO.II – Losse terugblikken

Paul Auguste Cyrille de Launoit, 1891-1981

Gaston IMBO

Geraardsbergen, 2003, ca. 24×17 cm., 90 blz

Het verhaal van een succesvolle en in 1929 door Koning Albert I geadelde oud-Geraardsbergenaar : top manager, financier, grootindustrieel, mecenas, ereburger van Geraardsbergen.
Paul, Auguste, Cyrille de Launoit werd te Geraardsbergen geboren op 15 november 1891 als zoon van een luciferfabrikant. Studeerde in Luik waar hij een licentie in handels- en consulaire wetenschappen behaalde.
De auteur behandelt de verschillende wegen die door De Launoit zijn bewandeld : de haute finance; de grootindustrie; zijn houding tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog; de contacten met het Hof; zijn bemoeienissen als stichter of medestichter van culturele initiatieven zoals zijn aandeel in de oprichting van de wereldvermaarde Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth. Een apart hoofdstuk is gewijd aan “De Launoit en Geraardsbergen” waar vanzelfsprekend de “Ereprijs Mijnheer en Mevrouw Cyrille de Launoit” aan bod komt. In een bijlage is de lijst van de laureaten van deze ereprijs afgedrukt.