Categorie archief: 3) Gramaye-reeks

De baronnen van Boelare in beeld.

Gramaye-reeks nr. 6

Marc VAN TRIMPONT, Uit het portrettenalbum van het geslacht Cassina (1500-1800),

Geraardsbergen, 2011, 80 blz., 23,5×16,5 cm

Dit werk gaat over de Belgische tak van het grafelijke geslacht Cassina. Deze familie, van Italiaanse origine, leverde gedurende nagenoeg 2 eeuwen de baronnen van Boelare.

Door de reproductie van een 30-tal familieportretten mag dit werk worden gezien als een aanvulling van de in 1998 gepubliceerde studie Het land en de baronie Boelare.

Klik hier voor meer informatie.

Advertenties

Den Dikken van Giesbaargen.

Gramaye-reeks nr. 5

Jan COPPENS, Verklarend woordenboek van het dialect van Geraardsbergen,

Geraardsbergen, 2010, 495 blz., 23,5×16,5 cm

Met den Dikken van Giesbaargen levert de auteur een werk aan dat niet alleen actueel is en vlot leesbaar voor iedereen, maar bovendien tegemoet komt aan de kennishonger van de meer nieuwsgierige lezer en voldoet aan de wetenschappelijke eisen die gelden voor dergelijke publicatie. Den dikken van Giesbaargen kan, net als de Grote of Dikke Van Dale, worden omschreven als een “hedendaags-diachroon verklarend” woordenboek omdat er niet alleen de hedendaagse taal in is vastgelegd maar ook die uit de tijd van onze overgrootouders. Anders gezegd en alle verhoudingen in acht genomen, Den Dikken van Giesbaargen is voor het Geraardsbergse dialect wat de Van Dale is voor de Nederlandse taal.

Klik hier voor de speciale webstek !

De Witte Congo.

Gramaye-reeks nr. 4

Dirck SURDIACOURT, Marc VAN TRIMPONT

Geraardsbergen, 2008, 256 blz., 23,5×16,5 cm.

In dit boek met de op het eerste gezicht ongewone, ja misschien wel enigmatisch lijkende titel, wordt de schijnwerper gericht op Geraardsbergenaars, dus op blanken, die iets met onze gewezen kolonie te maken hebben gehad. Dit rijk geïllustreerde boek bestaat uit twee elkaar aanvullende delen.

Deel 1, “Koloniale vergezichten voor Geraardsbergse thuisblijvers”, brengt de studie gedaan door Dirck Surdiacourt. Welk imago hadden de naar Congo uitgeweken Geraardsbergenaars bij het thuisfront? In dit deel wordt derhalve de link gelegd tussen de Geraardsbergse kolonialen en de ‘vergeten’ thuisblijvers, de familie, de vrienden en kennissen, de zogeheten bevoorrechte getuigen die familie en/of vrienden in Antwerpen zien vertrekken naar ‘de Congo’. Het mag tevens worden gezien als een eerbetoon aan alle Geraardsbergenaars die jaren de missies hebben gesteund door hun geloof in de waarde van het offer en de trouw aan de Kolonie. In die zin is het met geen andere publicatie te vergelijken. Koloniale vergezichten gaat over de beïnvloeders van de beeldvorming, zoals bijvoorbeeld Vincent Diericx, over de ‘onbaatzuchtige’ christelijke aandacht voor de Kolonie en de missies.

Deel 2, “Naar verre horizonten, de Geraardsbergse kerktoren voorbij”, door Marc van Trimpont, gaat evenzeer over Geraardsbergenaars maar dan over hen die de oversteek naar het verre Afrika waagden om daar hun brood te verdienen en verder door het leven te gaan. Hier zal onder meer naar voren komen dat de term ‘kolonialen’ eigenlijk een zeer heterogeen gezelschap dekt. Overigens rijst ook de vraag welk beeld is bijgebleven over die kolonialen bij de in 1960, jaar waarop Belgisch-Congo onafhankelijk werd, achtergebleven Congolezen. Ook dit kan niet worden over het hoofd gezien, wil men met een evenwichtig geheel voor de dag komen. Dit aspect komt dus vanzelfsprekend aan bod.

Publicaties van de Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium (1997-2006).

Gramaye-reeks nr.3

Marc VAN TRIMPONT, Geïllustreerde analytische bibliografie.

Geraardsbergen, 2007, 135 blz., 23,5×16,5 cm.

Publicatie t.g.v. de 2de lustrumviering van de Kring Gerardimontium. Na een inleiding waarin een vrij volledig beeld wordt opgehangen van de vereniging en haar activiteit tijdens de voorbije tien jaar, volgen 1) de volledige lijst van de publicaties in de 60 nummers (1997-2006) van het tijdschrift Gerardimontium (voorheen De Heemschutter); 2) een lijst van geselecteerde publicaties uit De Heemschutter (1992-1196) uitgegeven door de Geraardsbergse verzamelaarclub CNC; 3) de volledige lijst van de publicaties in boek- of brochurevorm door de Kring Gerardimontium; 4) een analytische bibliografie, een soort gids waarbij een korte samenvattende inhoud van 241 publicaties de lezer de gepaste referentiepunten aanreikt die hem in staat moeten stellen te oordelen over de noodzaak of wenselijkheid om de bewuste publicatie al dan niet door te nemen.

Ophasselt in beeld (1900-1976)

Gramaye-reeks nr 2

Filip JALET, Hilde VAN PAEPEGEM,

Geraardsbergen, 2006, 180 blz., 23,5×16,5 cm.

Kijk en leesboek opgedeeld in vijf thematische hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk besteedt aandacht aan de dorpsgezichten van vroeger, maar ook aan het leven op straat; de foto’s zijn gegroepeerd per wijk. Het tweede hoofdstuk handelt over de twee wereldoorlogen. Het schoolleven is stof voor het derde hoofdstuk met een gevarieerde verzameling klasfoto’s. Het volgende hoofdstuk stelt het verenigingsleven in de kijker waarbij voor sommige verenigingen ook gebruik werd gemaakt van iets recentere foto’s. In het laatste hoofdstuk komen enkele vermeldenswaardige evenementen aan bod met onder meer de inhuldiging van burgemeester Noël de Vleeschauwer op 6 september 1953. Er is ook een geschiedkundig hoofdstukje van de hand van Jacques de Ro, dat de lezer laat kennis maken met het verleden van deze Geraardsbergse deelgemeente.

In klinkende munt.

Gramaye-reeks nr 1

Luk BEECKMANS, Vondsten van middeleeuwse en post-middeleeuwse munten te Geraardsbergen,

Geraardsbergen, 2004, 77 blz.

De ondertitel van het boek zegt veel over wat de lezer zal worden bijgebracht. De auteur belicht er muntschatten afkomstig uit een vijftal sites in Geraardsbergen (bovenstad) en in de huidige deelgemeenten Grimminge, Moerbeke, Onkerzele en Ophasselt. In het tweede hoofdstuk bespreekt hij de middeleeuwse en post-middeleeuwse munten die de jongste 25 jaar bij stadsarcheologisch onderzoek in Geraardsbergen aan het licht kwamen. De vroegste muntstukken die vooralsnog bij dit stadsarcheologisch onderzoek zijn gevonden, dateren uit de periode 1290-95. Rijkelijk geïllustreerd met o.a. 35 kleurenfoto’s.

Jean-Baptiste Gramaye: ‘Gerardimontium Oppidum’ (1611).

Jacques DE RO, Filip VAN TRIMPONT,

De oudste geschiedschrijving van de stad Geraardsbergen ,

Geraardsbergen, 2004, ca.23,5×16,5 cm., 88 blz.

Het boek handelt over de figuur en het werk van Jean-Baptiste Gramaye (1579-1635), geplaatst in de ruimere context van nagenoeg vier eeuwen historiografie van de stad Geraardsbergen. Het brengt bovendien de originele Latijnse tekst van Gramaye en een Nederlandse vertaling, plus hertaling van de middeleeuwse geschiedenis van Geraardsbergen. Deze geschiedenis, gebracht door J.B. Gramaye, mag niet worden verward met eerdere vermeldingen over Geraardsbergen die echter het gewicht van een “toeristische informatiefolder” niet overstijgen.